Seminarforedrag på bokhuset i mars 2023

Tre påfølgende onsdager i mars måned vil Pasjon 2025 invitere til åpne foredragskvelder. Disse vil fokusere på ulike dimensjoner ved måltidet. Som begrep og begivenhet rommer måltidet sentrale trekk ved våre moderne liv og ved religiøst liv. Det kan virke så vel samlende som splittende. For moderne familier er måltidet dessuten som institusjon og samlingspunkt kritisk truet. Samtidig er det i tiltagende grad også en skueplass for raffinement og status.

Den kristne påskefortellingen innledes med skjærtorsdagsmåltidet, eller det siste måltid, som det ofte heter i kunsten, – eller nattverden, slik vi gjenfinner det i gudstjenestens og messens liturgi. Men Bibelen og kirkekunsten er full av måltider og mer og mindre direkte henvisninger og allusjoner til slike.

Naturligvis er også måltidet forbundet med sansning og smak. Nettopp ‘smak’ som utgangspunkt for estetikk og estetisk refleksjon i en generell og videre betydning, er temaet for den siste av foredragskveldene.

Det blir anledning til kommentarer og spørsmål etter hvert av foredragene. Kveldene vil ha enkel servering og åpen bar.

15.03.
Inger Johanne Lyngø
DET SPISENDE MENNESKE.
Kulturhistoriske betraktninger over måltid og spisevaner i det postindustrielle samfunn.
Ledelse: Joar Haga
Innledende spørsmål til samtale: Olaf Eggestad

22.03.
Trond Borgen
MANNA FRA HIMMELEN. BIBELENS MÅLTIDER: ÅND OG MATERIE.

Manna fra himmelen
Bibelen er full av måltider, og mange av dem har funnet veien inn i kunsthistorien. Ikke bare de mest kjente, som Nattverden, Bryllupet i Kana og de fem brødene og de to fiskene so mettet 5000 i ørkenen, men også måltider fra de litt mer underbelyste krokene av Bibelen. Når Gud lot det regne manna fra himmelen, gir han ikke bare føde i form av materie, men også åndelig føde som også i dag kan gi næring både til religiøse forestillinger og til fantasien.
Trond Borgen vil i dette foredraget se nærmere på hvordan kunstnere til ulike tider har formidlet Bibelens måltider i bilder, og hvordan disse framstillingene speiler både kirkens og kunstens utvikling.
Sted: Bokhuset, Kirkegaten 40
Tid: Onsdag 22. mars kl. 19.00
Ledelse: Arnfinn Fiskå
Innledende spørsmål til samtale: Joar Haga

29.03.
Arnfinn Bø-Rygg
ESTETISK SMAK OG DØMMEKRAFT.
En tolkning av det forslitte uttrykket ‘Smak og behag kan ikke diskuteres’.
Ledelse: Olaf Eggestad
Innledende spørsmål til samtale: Arnfinn Fiskå