Seminarforedrag på bokhuset i mars 2023

Tre påfølgende onsdager i mars måned vil Pasjon 2025 invitere til åpne foredragskvelder. Disse vil fokusere på ulike dimensjoner ved måltidet. Som begrep og begivenhet rommer måltidet sentrale trekk ved våre moderne liv og ved religiøst liv. Det kan virke så vel samlende som splittende. For moderne familier er måltidet dessuten som institusjon og samlingspunkt kritisk truet. Samtidig er det i tiltagende grad også en skueplass for raffinement og status.

Den kristne påskefortellingen innledes med skjærtorsdagsmåltidet, eller det siste måltid, som det ofte heter i kunsten, – eller nattverden, slik vi gjenfinner det i gudstjenestens og messens liturgi. Men Bibelen og kirkekunsten er full av måltider og mer og mindre direkte henvisninger og allusjoner til slike.

Naturligvis er også måltidet forbundet med sansning og smak. Nettopp ‘smak’ som utgangspunkt for estetikk og estetisk refleksjon i en generell og videre betydning, er temaet for den siste av foredragskveldene.

Det blir anledning til kommentarer og spørsmål etter hvert av foredragene. Kveldene vil ha enkel servering og åpen bar.

15.03.
Inger Johanne Lyngø
DET SPISENDE MENNESKE.
Kulturhistoriske betraktninger over måltid og spisevaner i det postindustrielle samfunn.
Ledelse: Joar Haga
Innledende spørsmål til samtale: Olaf Eggestad

22.03.
Trond Borgen
MANNA FRA HIMMELEN. BIBELENS MÅLTIDER: ÅND OG MATERIE.

Manna fra himmelen
Bibelen er full av måltider, og mange av dem har funnet veien inn i kunsthistorien. Ikke bare de mest kjente, som Nattverden, Bryllupet i Kana og de fem brødene og de to fiskene so mettet 5000 i ørkenen, men også måltider fra de litt mer underbelyste krokene av Bibelen. Når Gud lot det regne manna fra himmelen, gir han ikke bare føde i form av materie, men også åndelig føde som også i dag kan gi næring både til religiøse forestillinger og til fantasien.
Trond Borgen vil i dette foredraget se nærmere på hvordan kunstnere til ulike tider har formidlet Bibelens måltider i bilder, og hvordan disse framstillingene speiler både kirkens og kunstens utvikling.
Sted: Bokhuset, Kirkegaten 40
Tid: Onsdag 22. mars kl. 19.00
Ledelse: Arnfinn Fiskå
Innledende spørsmål til samtale: Joar Haga

29.03.
Arnfinn Bø-Rygg
ESTETISK SMAK OG DØMMEKRAFT.
En tolkning av det forslitte uttrykket ‘Smak og behag kan ikke diskuteres’.
Ledelse: Olaf Eggestad
Innledende spørsmål til samtale: Arnfinn Fiskå

Pasjon 2022: – Stilfull pasjon-forestilling i Hesby

Elever ved Finnøy barneskole og studenter fra UiS og HVL fikk tre uker på å skape og spille forestillingen Pasjonstidens mysterium i og utenfor middelalderkirker. Foto: Leo Kramer

Beskrivelse av 2022-prosjektet Pasjonstidens mysterium, et middelalder-kunstprosjekt:

I møte med våre flotte middelalderkirker var det et mål fra stiftelsen Pasjon om å formidle, og å gi kulturelle opplevelser til barn og unge. Målet var å få kjennskap til den store kunst- og kulturskatt som er knyttet til påskeukens innhold, og å fremme forståelser og tilhørighet gjennom kunstneriske forestillinger med musikk, teater og dans.

Prosjektet hadde sin oppmerksomhet mot kunst og kulturuttrykk, skaperglede, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Dette er sentrale perspektiver i opplæringens verdigrunnlag i den nye læreplanen, «Kunnskapsløftet 2020». Gjennom dette prosjektet ville vi også innfri og operasjonalisere noen av den nye læreplanens kompetansemål.

Gjennom dette prosjektet ville vi bidra til gode kulturelle opplevelser og gode oppvekstsvilkår for barn og unge, noe som igjen har betydning for lokalsamfunnet og som kan gi varige verdier for elevene. Elevene fikk erfaringer og opplevelser hvordan de estetiske uttrykksformer anvendes innen temaet, Pasjonstidens mysterium – i en middelalder kontekst knyttet til påskeukens innhold. «Pasjonstidens mysterium», ble fremført med temaer fra påskeukens dramaturgi. I kirkenes uterom ble publikum møtt med figurteater.

Beskrivelse av samarbeidet

Prosjektet var i samarbeid mellom grunnskolen i Stavanger, Universitetet i Stavanger (UIS), Høgskolen Vestlandet (HVL) og stiftelsen Pasjon.

Pasjonstidens mysterium ble organisert i ulike faser eller mønster; introduksjon -og forberedelsesfasen, emnevalg og problemformulering, planleggingsfasen, gjennomføringsfasen, produktframstilling- presentasjonsfasen.

Prosjektet var et praksisfellesskap mellom kunstfagstudenter, kunstfaglige veiledere, og 29 elever i femte klasse fra Mosterøy og 31 elever i sjette klasse fra Finnøy Sentralskole. Sammen ble det utviklet og skapt ni forestillinger i Utstein klosterkirke og Hesby kirke. Timeplanen på skolene ble løst opp i ukene 45, 46 og 12. I denne tiden var elever og studentene sammen om å skape forestillingen. Det ble også engasjert fagpersoner innen maske og figurteater, og en som hadde ansvar for kostymering.

Forestillinger, publikumsdeltakelse og omtale

I uke 13 ble det bli arrangert skoleforestillinger og åpne fullsatte forestillinger for publikum i Hesby kirke og Utstein klosterkirke.

Forestillinger i Hesby kirke:

– torsdag 31. mars kl. 11.30., skoleforestilling

– torsdag 31. mars kl. 13.00., skoleforestilling

– torsdag 31. mars kl. 17.00., åpen forestilling for publikum

– fredag 1. april kl. 10.00., skoleforestilling

– fredag 1. april kl. 11.30., skoleforestilling

Forestillinger på Utstein klosterkirke:

– tirsdag 29. mars kl. 10.30., skoleforestilling
– tirsdag 29. mars kl. 13.00., åpen for publikum

– onsdag 30. mars kl. 10.30., skoleforestilling for skolens elever
– onsdag 30. mars kl. 13.00., åpen forestilling for publikum

Prosjektet ble omtalt to ganger i Øyposten, i Bygdebladet, ved HVL og UIS sine nettsider, og i det nasjonale kunstfagtidsskriftet Kontekst.

I Øyposten kan vi lese: «Stilfull pasjon-forestilling i Hesby», og videre «Pasjon-forestillinga til 6. klassingene på Finnøy sentralskole blei ei både stilfull og stemningsfull oppleving»

En av studentene uttrykker seg slik: – Det har vært en spennende reise med intensive dager, overraskende og flotte opplevelser, og ikke minst en fantastisk forestilling som vi sammen har skapt med elevene i femte og sjette klasse.