Vedtekter vedtatt av Stiftelsen Pasjons styre 16.02.2021

1. Stiftelsens navn er Stiftelsen Pasjon.

2. Stiftelsen er hjemmehørende i Stavanger kommune.

3. Stiftelsen Pasjon har som formål:

  • å øke bevissthet og kunnskap om Stavanger og regionens særegne historiske opphav og bakgrunn og pasjonshistoriens plass blant våre kulturelle og religiøse røtter.
  • peke på ikke-materielle dimensjoner ved tilværelsen, fremme forståelser av identitet, tilhørighet og utenforskap, og spore til refleksjon omkring ulike kulturers verdier.
  • å gjennomføre, sikre og videreutvikle pasjonsforestillinger (Pasjon) i Stavanger domkirke og andre arrangementer som kan styrke formålet.

4. Stiftelsen ledes av et styre på 5 til 7 medlemmer. Det kan oppnevnes to varamedlemmer. Det sittende styret har ansvar for rekruttering av nye styremedlemmer. Styret skal ha en sammensetning som ivaretar kunstnerisk kompetanse, Domkirkens interesser og kontakt med det offentlige og næringslivet.

Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Styrets medlemmer velges for 4 år. Gjenvalg kan finne sted, og hensynet til kontinuitet bør ivaretas.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvpartene av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

5. Styret avholder møte etter skriftlig innkalling fra styrets leder med minst en ukes varsel. Det kan innkalles til ekstraordinært styremøte når to styremedlemmer krever det.

Styret skal hvert år innen juni behandle styrets beretning, stiftelsens regnskap og revisors rapport.

6. Stiftelsens grunnkapital er på kr 50.000. Stiftelsen søker midler til å styrke egenkapitalen, til sitt løpende arbeid og større prosjekter fra offentlige og private finansieringskilder, samt ved arrangementenes egeninntjening.

7. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Vedtektsendringer skal registreres og godkjennes av Stiftelsestilsynet.

8. Stiftelsen kan avvikles hvis 2/3 av styret medlemmer på to påfølgende årsmøter med minst et års mellomrom, vedtar dette. Gjenværende midler skal da benyttes til aktiviteter i tråd med stiftelsens formålsparagraf.