Pasjon 2022 – seminar og kunstnerisk prosjekt

Pasjonsprogrammet i 2022 blir todelt. Det skal ramme inn fasten som leder opp til påsken.

Del 1: Å fråtse og å faste – seminar på Utstein kloster 11.13. februar 2022
Programmet første del, som kommer i forkant av fasten, vil behandle og utdype det ene av disse elementene, som i den kristne påsketradisjonen er knyttet til nattverden, nemlig ‘måltid’. Det har
tittelen: Å fråtse og faste.

Gjennom en lang rekke innslag, som hovedsakelig vil presenteres gjennom dialog, foredrag, intervju og debatt, kommer seminaret til å rette søkelyset mot diverse underaspekter av ‘måltid’. Temaene er dels historiske og dels aktuelle av karakter, dels filosofisk reflekterende og dels mer orientert mot praktisk virkelighet. Med andre ord vil en utforske måltidet som både begrep og begivenhet. Begge dimensjonene rommer helt sentrale trekk ved våre moderne liv og ved religiøst liv: Måltidet har til å begynne med en både inkluderende og ekskluderende funksjon, det kan virke både samlende og splittende. For moderne familier er dessuten måltidet som institusjon og samlingspunkt kritisk truet.

Samtidig er måltidet i tiltagende grad også en skueplass for raffinement og status, og naturligvis for matkunst som fag. Måltidet kan også kobles til smaksbegreper i alminnelighet og dermed
estetikken. Tilsvarende spiller også smaken forstått som både estetisk erfaring og forestillinger om noe idealt en rolle innenfor det religiøse, slik at det kan gi mening å snakke om en både estetisk og spirituell smak. Ikke minst er måltid og spising også knyttet til disiplinerende praksiser av både religiøs og sekulær art, og ofte med et problematisk fortegn eller konsekvens.

Seminaret vil innledes med en refleksjon over dødssyndsbegrepet og avsluttes med høymesse med en kirkekaffe utenom det vanlige. Derimellom blir det blant annet en konsert lørdag kveld
med tidligmusikk (barokk, renessanse), og hvor mat og måltid er den røde tråden.

Del 2: Kunstnerisk prosjekt
Programmets annen del er et kunstnerisk prosjekt i samarbeid med lokale skoler og PPU-utdanningen ved UiS, fakultet for utøvende kunstfag. Dette skal gjennomføres ved utgangen av fastetiden og vil være organisert som kunstneriske responser på vesentlige elementer i den kristne påskefortellingen.

Mer informasjon og program vil bli publisert så snart det er klart.